اصلاحات نیوز

یادداشتی در سوگ دکتر سعید قاضی سعیدی

بزرگ بود و از اهالی امروز…

اصلاحات نیوز؛ فریبا آباقری

“او رفت /چونان همه ی محبوبان /شایسته ی احترام و ادب /او رفت /هنوز ناباورم /دلگیراز خودم /از خودمان …./که یادی نکردیم /قدر ندانستیم /آنطور که باید !
هنوز ناباورانه /خیره ام !/به پیام های تسلیتی که بی شمار می آید و من /که دورم /ازمهربانانی چون او
و دیگران !
افسوس می خورم /و جای خالی شان /در ذهن من و
همه ی کسانی که دوستش دارند /خالی خواهد ماند !
ازقلب ما تکه ای کم خواهد شد
و لابد !/که حتما /دور همی های ادب و فرهنگ شهرمان
نقصانی بزرگ راتجربه می کنند !
جایش در بین ما /خالی خواهد ماند /او رفت…./و ما تنها ماندیم !”
(فریبا آباقری پنج شنبه ١٩اسفند ١٣٩۵)

و تنها شعری که مدام به ذهنم می آید و دوره اش می کنم شعر (دوست )از سهراب است آنجا که می گوید:
((بزرگ بود /و از اهالی امروز بود /و با تمام افق های باز نسبت داشت /و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید…… صداش /به شکل حزن پریشان واقعیت بود/
و پلک هاش مسیر نبض عناصر را/به ما نشان می داد
و دست هاش /هوای صاف سخاوت را ورق زد /
و مهربانی را/به سمت ما کوچاند /به شکل خلوت خودبود /و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را /
برای آینه تفسیر کرد /و او بشیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود…. سهراب سپهری ))

و در آخر فقط افسوس است و این که کمند آدم هایی که به اندازه ی دکتر قاضی سعیدی محبوب باشند و باز کمند آدم هایی که قدر و منزلت این دسته آدم ها را در زمان حیاتشان بدانند !
چقدر متاسف می شوم که دستگاهی عریض و طویل به نام متولی فرهنگ و ادب دراین شهر و استان میلیون ها و بلکه میلیارد ها تومان خرج می کند تا فرهنگ را ،نه ! شخصیت های ارزشمند ما را، نه !هنرمندان ما را ،نه! نویسندگان ما را، نه! قاضی سعیدی ها را و نه!منزلت هیچ چهره ی فرهنگی در این استان را ندانیم !
عادت داریم بزرگ نشماریم و قدر ندانیم بزرگانمان را تا زنده اند ! و این تنها آن دستگاه متولی فرهنگ و هنر است که باز تولید می کند عادت ها و بی محلی ها و قدر ناشناسی ها را به شکلی که امروز دچار شده ایم …….و در آخر”سهراب” می گوید :
((….ولی نشد /که روبروی وضوح کبوتران بنشیند
و رفت تا لب هیچ /و پشت حوصله ی نورها دراز کشید
و هیچ فکر نکرد /که ما میان پریشانی تلفظ درها
برای خوردن یک سیب /چقدر تنها ماندیم…)) تمام …..

با دیگران به اشتراک بگذارید

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president