کوخ نشین

  • " قبر خواب ها " چه معتاد باشند چه نباشند،مهم نیست،مهم آن است که آنان نیز چون ما و شما...