عبدالله مومنی یادداشت 6 ماه پیش کد خبر : 101969

تزاحم قوا و تداخل اختیارات

با توجه به اصل تفکیک قوا، ارکان و قوای حاکمیت نبایدهیچگونه ترسـی از هـم داشـته باشند و در کمال استقلال و آزادی عمل نمایند و تفکیک و عدم مداخله این ارکان در وظایف همدیگر موجب انتظام امور میشود و در خلال این مهار تعاملی- تعادلی قدرت، از سویی امکان آگاهی و رشد بیشتر جامعه را نسبت به حقوق شان را نیز فراهم می شود و هم می تواند به تأسیس و حفظ دموکراسی کمک می کند و مقوم کارآیی و کارآمدی سیستم اداره کشور و پاسخگویی همه ارکان گردد.