سعید حجاریان یادداشت 4 ماه پیش کد خبر : 103735

عوارض جانبی انقلاب

انقلابی بودن و تأکید مستمر بر آن، مسیری متفاوت از اداره اصولی دولت یا حکمرانی خوب است. اگر روحانی و کابینه‌اش بر اصول‌شان پافشاری کنند، تغییری در حجم دولت نخواهیم داشت اما فرد پس از روحانی این‌گونه عمل نخواهد کرد؛ زیرا وی مدیریت انقلابی را ثبات‌بخش تلقی کرده و به آن تن خواهد داد و دولت را متورم خواهد کرد