4 ماه پیش کد خبر : 104143

گورخرها: ما خریم، خودمون رو رنگ کردیم، تو رو خدا ولمون کنید!