سیاسییادداشت 1 ماه پیش کد خبر : 114771

«کارگزاران؛ حزبی بر مدار تغییرخواهی»

اصلاحات نیوز؛ اگرچه بی‌اعتمادی به مجموعه‌های حزبی و نهادهای مدنی که تعمیم یافته و سرایت پیدا کرده به‌واسطه نزدیکی به دولت و حمایت و حرکت در مدار و خواست دولت موجد این بی‌اعتمادی‌ها گشته است. در این راستا احزاب سیاسی با نقد سازنده درباره رفتارهای امیدپراکن از سوی هر طیف و جریان در قدرت یا جامعه مدنی یا احزاب بیرون از حاکمیت، ضمن اختلاف سلائق و تفاوت دیدگاه‌هایی که دارند، می‌توانند با ارائه نقشه راهی که تضمین‌کننده بهبودی در وضع مردم و کاستن از رنج جامعه باشد با دیگر احزاب، در بازیابی امید اجتماعی موتلف باشند.