سیاسییادداشت 13 روز پیش کد خبر : 116606

پروژه ژن سیاه و IBEX

در سراسر دوران جنگ سرد، ايالات متحده هر روز چندين سورتي پرواز را در كنار و اطراف مرزهاي اتحاد شوروي و كشورهاي عضور پيمان ورشو انجام ميداد. اين قسمتي از يك برنامه هميشگي و طولاني بود جهت شناسايي و رده بندي سيستمهاي رادار، سايتهاي پرتابگر موشكهاي سام و هر سامانة الكترونيكي كه سرچشمة پخش امواجي باشد كه جلب توجه نمايد. سعي ميشد دادههايي كه بدين روشها بدست ميآمدند در يافتن راههايي جهت ورود ايمن و بي دردسر بمب افكنها و جنگنده بمب افكنهاي ايالات متحده و سازمان ناتو به درون حريم هوايي اتحاد شوروي و بلوك شرق در زمان وقوع جنگ جهاني سوم به كار آيند.