فرهنگی 14 روز پیش کد خبر : 116747

پشیمانی پولاد کیمیایی از مهاجرت

پولاد کیمیایی از مهاجرت به خرج از ایران صرفه نظر کرد .