ابوالفضل فاتح یادداشت 1 ماه پیش کد خبر : 117886

ابوالفضل فاتح: تروریسم، جنایت را فلسفه حیات و بقای خود می داند / کیست که نداند گسترش خشونت و ترور راه حل هیچ مساله ای نیست و در فضای ناامنی، تحقق توسعه و عدالت اجتماعی دور و دور تر از دسترس خواهد بود