اقتصادی 4 روز پیش کد خبر : 119641

رقابت غول هاي پتروشيمي براي خريد سهام پتروشيمي اميركبير