اجتماعیسیاسیگزارش و گفتگو 2 سال پیش کد خبر : 58183

ارتباط بین خودسری های مشهد و خدشه دار شدن وحدت ملی / خودمختاری و خود محوری در خراسان حاکم شده است!