اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 95567

هنوز تفاهمنامه ها با شرکای خارجی برقرار است