اجتماعییادداشت 7 ماه پیش کد خبر : 96481

او که سرطان داشت و گلوله خورده بود

این نظام اجتماعی و سیاسی درگیر بیماری‌های مزمن است – از جمله بیماری مزمن بدمصرفی در زمینه آب و انرژی و محیط‌زیست – که محصول عوامل ساختاری (ناکارآمدی سیاسی، تصمیم‌گیری نادرست، ضعف فناوری، نادیده‌گرفتن علم، برخورد ایدئولوژیک با واقعیات، و ...) و عوامل رفتاری (نوع مصرف مردم) هستند. درست در لحظات آشکار شدن عوارض این بیماری‌های مزمن، بیمار گلوله خورده است (بارش‌ها در خشکسالی سال آبی ۹۷-۹۶) به شدت کاهش یافته‌اند و کمبود منابع آب و برق آشکار شده است. بیماری با امراض مزمن، حال خونریزی هم دارد.