سید یاسین حسینی سیاسییادداشت 7 ماه پیش کد خبر : 96578

مراقب ایران عزیزمان باشیم

اخیرا و بویژه در اعتراضات دی ماه گذشته متاسفانه هجمه های هدفمند و بیرحمانه ای از طرف منافقین و سلطنت طلبها با محوریت دشمنان خارجی ملت ایران به جبهه اصلاحات ایران و آقایان خاتمی و عارف شد از نوع همان هجمه هایی که در دهه هشتاد و توسط برخی افراطیون داخلی علیه اصلاح طلبانی که همیشه با حمایت های مردمی و پشتوانه آرای آنها به دنبال احقاق حقوق مردم از روش های دموکراتیک بودند صورت میگرفت که این خود نشان از مظلومیت این جریان مردمی در مقابل اقتدارگرایان داخلی و خارجی داشته و تفاوت ایدئولوژیک اصلاح طلبان با اپوزیسیون را اثبات میکند